:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?teraz 4°C
powietrze Dobre
inwestycje, będzie wyglądał Zambrów Sprawdź planowane inwestycje - zdjęcie, fotografia
Portal zambrow.org 20/02/2019 09:03

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Zambrów radni zatwierdzili większością głosów zaproponowany przez burmistrza projekt planowanych na najbliższe pięć lat inwestycji. Co nas czeka w tym czasie? Jak będzie wyglądał Zambrów w 2023 roku?

 

Harmonogram inwestycji na lata 2019-2023 w Zambrowie obejmuje zarówno prace drogowe, budowlane, jak i zagospodarowanie terenów zielonych oraz terenów przemysłowych czy też budowę zewnętrznej tężni solnej. Przyjęte w harmonogramie koszty poszczególnych zadań są w większości przypadków określone szacunkowo i należy liczyć się z tym, że rzeczywiste koszty realizacji mogą w istotny sposób odbiegać od przyjętych wartości.

 

Ustalając proponowaną kolejność realizacji poszczególnych zadań brano pod uwagę możliwości budżetu miasta w poszczególnych latach wynikające z projektu budżetu miasta na 2019 r. oraz wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023 dostępności środków na wydatki majątkowe w poszczególnych latach. Kolejność ta będzie zapewne ulegać zmianom w zależności od bieżących priorytetów oraz uwarunkowań wynikających z możliwości finansowych, w tym możliwości uzyskania środków zewnętrznych.

 

Co nas czeka w ciągu najbliższych pięciu lat? Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w czasie VIII kadencji samorządu Miasta Zambrów

 

1. Dokończenie budowy ulicy Spacerowej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Zakres prac obejmuje budowę ul. Spacerowej łączącej ul. Ostrowską z ul. Willową, remont parkingu przy ul. Ostrowskiej oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego do ul. Wodnej wraz z przejściem pod mostem na ul. Ostrowskiej.

 

2. Budowa ulic w rejonie ul. Pileckiego i ul. Konopnickiej

Zadanie obejmuje budowę ulic na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sadowa, Pileckiego i Konopnickiej. W 2019 r. planowane jest nabycie części gruntów pod drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej, budowę nawierzchni ulic, chodników i zjazdów przewidziane w 2020 r.

 

3. Adaptacja budynku po SP5 na potrzeby przedszkola i żłobka

Przewiduje się spłatę zobowiązań w kwocie 500 tys. zł za prace wykonane w 2018 r. oraz remont sali gimnastycznej z adaptacją 2 sal na potrzeby wychowania przedszkolnego, w celu utworzenia nowych miejsc w przedszkolu. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków UE.

 

4. Gospodarka niskoemisyjna: oświetlenie ulic + wymiana kotłów

Dokończenie zadania rozpoczętego w 2018 r. współfinansowanego ze środków UE. Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zambrów polegającą na wymianie opraw oświetleniowych i źródeł światła na oświetlenie typu LED oraz wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych z kotłów węglowych na kotły grzewcze.

 

5. Budowa placu zabaw

Przewiduje się budowę placu zabaw na terenie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Białostocka, Sadowa, Pileckiego.

 

6. Parkingi ul. Łomżyńska, Wilsona

Planowane jest utwardzenie terenu i budowa miejsc postojowych na terenie pomiędzy ul. Wilsona i ul. Łomżyńską w rejonie budynku Łomżyńska 4.

 

7. Dokumentacja nowych zadań

W harmonogramie przewidziano środki na opracowanie dokumentacji zadań przewidzianych do realizacji w kolejnych latach. W ramach tego zadania opracowane będą projekty budowlane, studia wykonalności operaty wodno – prawne i inne niezbędne do realizacji zadań dokumenty.

 

8. Sala gimnastyczna przy SP3

Planowana jest budowa nowej sali gimnastycznej, w której będzie można prowadzić równolegle 2 lekcje wychowania fizycznego, co pozwoli zaspokoić potrzeby szkoły. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w okresie dwóch lat, przy czym rozpoczęcie budowy uzależnione jest od potwierdzenia dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

9. Rewitalizacja koszar

Projekt przewiduje uporządkowanie zagospodarowania terenu przy budynku al. Wojska Polskiego 54 i 58 oraz budowę systemu monitoringu wizyjnego na obszarze pomiędzy ul. Fabryczna i ul. Elektryczna po obu stronach al. Wojska Polskiego. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem wsparcia ze środków UE.

 

10. Rozbudowa ul. Pułaskiego

Przewiduje się przedłużenie ul. Pułaskiego o odcinek ok. 65 m do granicy obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest niezbędna dla zamierzeń SM „Nadzieja” związanych z budową nowych budynków mieszkalnych.

 

11. Dzienny Dom Seniora

Projekt przewiduje partnerstwo Miasta Zambrów w rządowym programie „Senior +” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu miasto zabezpieczy bazę lokalową na potrzeby programu.

 

12. Schronisko dla bezdomnych

Zakłada się przekształcenie działającej przy ul. Mazowieckiej noclegowni w schronisko dla bezdomnych. Pozwoli to na obciążanie kosztami za pobyt w schronisku osób nie będących mieszkańcami Zambrowa innych gmin.

 

13. Tereny przemysłowe przy ul. Białostockiej

Projekt przewiduje przygotowanie terenu położonego za ogródkami działkowymi przy ul. Białostockiej o pow. ok. 8,5 ha pod działalność gospodarczą. Zakres inwestycji obejmować będzie ogrodzenie i oświetlenie terenu, budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowę odcinka drogi lokalnej zapewniającej obsługę komunikacyjną terenu. Zakłada się dofinansowanie inwestycji w ramach działania 1.4 RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

14.Budowa ul. Łanowej

Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Łanowej od ul. Polnej do granic miasta po uprzednim wykonaniu rowów odwadniających i miejscowym wzmocnieniu podbudowy.

 

15.Kładka przy moście na ul. 71 Pułku Piechoty

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i ruchu rowerowego planowane jest wykonanie kładki, na której zlokalizowane będą: ścieżka rowerowa oraz chodnik.

 

16. Budowa drogi łączącej ul. Ostrowską z al. Wojska Polskiego

Wybudowanie drogi łączącej bezpośrednio aleję Wojska Polskiego z węzłem na obwodnicy w ciągu drogi S8 ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych przy ul. Targowej oraz zmniejszy ruch tranzytowy przez centrum miasta. Miasto Zambrów jest właścicielem większości terenu, przez który ma przebiegać droga oraz ma opracowaną dokumentację budowlaną. Ze względu na przewidywany koszt zadania, realizacja będzie możliwa jedynie przy wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

17. Tereny zielone przy ul. Piłsudskiego

Przewiduje się przeznaczenie zaniedbanych terenów prywatnych położonych pomiędzy ul. Piłsudskiego, a terenami zieleni miejskiej na publiczną zieleń miejską, a następnie urządzenie tego terenu w powiązaniu z istniejącymi terenami zielonymi nad zalewem.

 

18. Remont budynku na stadionie i modernizacja kortów tenisowych

Planuje się wykonanie ostatniej części zadania polegającego na modernizacji stadionu miejskiego. W ramach inwestycji przewiduje się:

- remont i adaptację istniejącego budynku na potrzeby zaplecza treningowego wszystkich grup wiekowych

- remont wiaty na sprzęt

- modernizację kortów tenisowych polegającą na renowacji nawierzchni kortów, wymianie ogrodzenia oraz budowie oświetlenia kortów.

Na modernizację kortów możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.

 

19. Budowa dróg osiedlowych w rejonie ul. Żytniej

Zadanie obejmuje budowę dróg osiedlowych na obszarze położonym w obrębie ulic Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa, Pileckiego objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 24 listopada 2015 r.. W roku 2021 przewiduje się uzyskanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej i wypłatę odszkodowania za przejęte pod drogi grunty, natomiast w roku 2022 wybudowanie ulic.

 

20. Budowa drogi 04KD-L

Droga 04KD – L została wyznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów jako droga lokalna stanowiąca przedłużenie ul. Świerkowej w kierunku wschodnim łącząca ul. rtm. Witolda Pileckiego z ul. Białostocką. Realizacja zadania pozwoli na skomunikowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powstającej pomiędzy tymi ulicami. W 2022 r. planuje się wykup gruntów pod drogę, a w kolejnym roku budowę ulicy. Z uwagi na rangę drogi 04 KD – L łączącej drogę powiatową z ul. Białostocką planowane jest uzyskanie dofinansowania kosztów jej budowy z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

21. Park przy ul. Białostockiej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic Białostockiej i Papieża Jana Pawła II, do opracowania którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr 166/XXIX/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 20 czerwca 2017 r. przewiduje utworzenie przy ul. Białostockiej w sąsiedztwie parafii pw. Ducha Świętego parku miejskiego o powierzchni 1,18 ha. Ponieważ w rejonie tym nie ma publicznej zieleni miejskiej, planuje się utworzenie parku miejskiego w możliwie szybkim terminie. W 2022 r. przewiduje się nabycie gruntów pod park miejski, a w 2023 r. realizację inwestycji.

 

22. Budowa zewnętrznej rekreacyjnej części Pływalni Miejskiej

Projekt rozbudowy i modernizacji Pływalni Miejskiej „Delfin” przewiduje między innymi budowę  zewnętrznej rekreacyjnej części pływalni obejmującą między innymi otwarty basen i plac zabaw wodnych z urządzeniami towarzyszącymi. Budowa zewnętrznej części pływalni planowana jest w latach 2022 i 2023. Przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie wprowadzenie pewnych zmian w dokumentacji budowlanej.

 

23. Dokończenie budowy ulicy Ks. Marcina Krajewskiego

Budowę dróg na osiedlu pomiędzy ul. Wiejską i ul. Wądołkowską rozpoczęto w 2016 r. W pierwszym etapie wykonano drogi na terenie, na którym zabudowa mieszkaniowa była najbardziej zaawansowana. W 2022 r. przewidywane jest dokończenie budowy.

 

24. Budowa zewnętrznej tężni solnej

Planuje się budowę na terenach zielonych nad zalewem urządzeń, które będą emitować do powietrza cząsteczki soli jodowanej. Umożliwi to stworzenie stosunkowo niewielkim kosztem na niedużym terenie mikroklimatu zbliżonego do mikroklimatu nadmorskiego. Realizację zamierzenia przewidziano na rok 2023.

 

25. Budowa budynku mieszkalnego

Planuje się budowę wielomieszkaniowego budynku komunalnego w celu utworzenia mieszkań komunalnych, przy wsparciu finansowym z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

 

26. Ciąg spacerowy do ul. Polowej

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego, który będzie przedłużeniem ciągu pieszo – rowerowego ul. Spacerowej od ul. Willowej do ul. Polowej. Zakłada się wybudowanie kładki przez rzekę Jabłonkę umożliwiającej  lokalizację ciągu spacerowego na terenach stanowiących własność Miasta Zambrów.

 

27. Tereny przemysłowe przy al. Wojska Polskiego

Miasto Zambrów jest właścicielem około 16 ha gruntów położonych przy alei Wojska Polskiego za ogródkami działkowymi „Pod Długoborzem”, z czego około 13 ha przeznaczonych jest w Studium uwarunkowań pod działalność produkcyjno – usługową. Projekt przewiduje uzbrojenie tych terenów przy współudziale środków z UE. Przystąpienie do realizacji projektu wymaga:

- uzyskania zgody Ministra Transportu na odstępstwo od warunków technicznych budowy dróg

- opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- opracowania dokumentacji budowlanej i uzyskania niezbędnych zezwoleń.

 

28. Budowa amfiteatru

Projekt przewiduje budowę amfiteatru na terenach zielonych nad zalewem. Posiadamy koncepcję budowy sporządzoną na potrzeby aplikacji o środki UE w ramach współpracy transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina. Wymagane jest opracowanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

29. Zadaszenie lodowiska

Planowane jest wykonanie zadaszenia lodowiska dla zabezpieczenia przed opadami śniegu.

 

L.p.  Nazwa zadania inwestycyjnego Szacunkowy koszt w tys. zł 2019 2020 2021 2022 2023
środki własne dotacje  środki własne dotacje  środki własne dotacje  środki własne dotacje  środki własne dotacje 
1. Dokończenie budowy ulicy Spacerowej 1 000 1 000                  
2. Budowa ulic w rejonie ul. Pileckiego i Konopnickiej 4 665 800   3 865              
3. Adaptacja budynku po SP5 na potrzeby przedszkola i żłobka 1 500 800 700                
4. Gospodarka niskoemisyjna: oświetlenie ulic i wymiana kotłów 787 787                  
5.  Budowa placu zabaw  100 100                  
6. Parkingi przy ul. Łomżyńskiej                        i Wilsona 150 150                  
7. Dokumentacja nowych zadań  998 288   150   350   210      
8. Sala gimnastyczna przy SP3  7 700     2 000 2 000 1 800 1 900        
9. Rewitalizacja koszar  4 000     600 3 400            
10. Rozbudowa ul. Pułaskiego  500     500              
11. Dzienny Dom Seniora  50     50              
12. Schronisko dla bezdomnych  50     50              
13. Tereny przemysłowe przy ulicy Białostockiej 3 000     450 2 550            
14. Budowa ulicy Łanowej  1 000                 1 000  
15.  Kładka przy moście przy ul. 71. Pułku Piechoty 400     400              
16. Budowa drogi łączącej ul. Ostrowską z al. Wojska Polskiego 18 000     660 2 000 3 835 11 505        
17. Tereny zielone przy ul. Piłsudskiego  2 000         1 000   1 000      
18. Remont budynku na stadionie i modernizacja kortów tenisowych 2 500         655   1 845      
19. Budowa dróg osiedlowych w rejonie ul. Żytniej 5 400         2 000   3 400      
20. Budowa drogi 04 KD – L  3 200             1 000   660 1 540
21. Park przy ulicy Białostockiej  4 500             2 500   2 000  
22. Budowa zewnętrznej rekreacyjnej części pływalni 4 000             1 155   2 845  
23. Dokończenie budowy ulicy Księdza Marcina Krajewskiego 1 000             1 000      
24. Budowa zewnętrznej tężni solnej  200                 200  
25. Budowa budynku mieszkalnego  3 000                 1 500 1 500
26. Ciąg spacerowy do ul. Polowej 1 500                 1 500  
27. Tereny przemysłowe przy al. Wojska Polskiego 3 500                 525 2 975
28. Budowa amfiteatru  2 000                 2 000  
29. Zadaszenie lodowiska  400                 400  
 RAZEM, w tym:  77 100 3 925 700 8 725 9 950 9 640 13 405 12 110  -  12 630 6 015
- środki własne 47 030                    
- dotacje  30 070                    
Dostępne środki na wydatki majątkowe wg. WPF 46 022 3 698   8 576   9 640   12 108   12 000  

 

Reklama

Jak będzie wyglądał Zambrów w 2023 roku? Sprawdź planowane inwestycje komentarze opinie

 • Gość - niezalogowany 2019-02-20 10:46:19

  A gdzie parking przy przedszkolu nr.6 żeby nie zajmowane były miejsca parkingowe mieszkańców osiedla gdzie tych miejsc jest i tak mało.

 • gość 2019-02-20 11:18:26

  teznie,parki za kilka lat Zambrow bedzie drugim Ciechocinkiem,niestety ale to miasto idzie w zlym kierunku.

 • gość 2019-02-20 12:25:52

  Zaraz tam Ciechocinek... a ja się cieszę że na terenach nad zalewem będzie można wypocząć w miarę zdrowej atmosferze. Całkiem pokaźna lista inwestycji i oby się udało je zrealizować! Wszystko jest ważne, tereny rekreacyjne jak i konkretne inwestycje, to chyba lepiej że Burmistrz chce aby miasto było zadbane i dzięki mu za to.

 • gość 2019-02-20 12:49:56

  Odnowiciel normalnie :)

 • gość 2019-02-20 14:00:26

  Parking przy przedszkolu nr. 6 jest potrzebny.

 • gość 2019-02-20 14:19:23

  miasto emerytow i rencistow

 • gość 2019-02-20 14:22:17

  PiSowcom nie pasuje? to dyla, świetna robota panie Dąbrowski

 • Gość - niezalogowany 2019-02-20 15:57:47

  Przydało by się odbudować ul. Wyszyńskiego, bo do dobrych to ona nie należy :/

 • Gość - niezalogowany 2019-02-20 16:12:37

  A jakiś projekt edukacyjny? Gdzie edukacyjne doposażenie szkół? Tylko sale gimnastyczne są w centrum zainteresowań.

 • gość 2019-02-20 17:02:00

  Ciekawe, gdzie wyrośnie ten wrzód na du... - czyli nowy blok komunalny?

 • gość 2019-02-20 17:36:56

  Obiecanki cacanki, a społeczeństwu tylko nadzieja i chwilowa radość.

 • gość 2019-02-20 18:43:37

  Poszukajcie video v sesja rady miasta część pierwsza, mocne.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-20 20:22:38

  ,,Ciekawe, gdzie wyrośnie ten wrzód na du... - czyli nowy blok komunalny?,,
  50% bloków w Zambrowie to bloki komunalne.
  Sprawdź Pan/Pani czy chociaż nie mieszkasz w takim.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-20 20:32:15

  Bloki komunalne dobry pomysł . Tylko gdzie one miały by stać ?

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 05:37:37

  Za komuny tego niebylo. Jeszcze kilka parkingów podziemnych , i małe lotnisko się przyda , przedszkole to do likwidacji bo jak miasto emerytów to przedszkole niepotrzebne a ze trzy kościoły postawić i będzie dobrze. Jak słusznie ktoś wymyśli że schronisko dla bezdomnych ,jednak to miasto nie jest miastem eme4ytow są tacy co tej emerytury nie dostaną.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 07:19:59

  Wiecej schronisk dla bezdobrych zeby bezrobotni mieli gdzie mieszkać . wtedy będą mieszkania dla mlodych a cała patologia do schroniska a nie zajmują mieszkania za które nie płacą a ludzie pracujący nie mają gdzie mieszkać . dostają odmowy że stać ich na stancje i szans ma dostanie się na listę nawet nie mają . to chyba lepiej dac mieszkanie pracującym niż trzymać zadłużonych lokatorów.

 • GośćWiki - niezalogowany 2019-02-21 07:31:17

  Blok dla maneli piją wódkę i nie pracują proszę zamienić dla biednych zwierząt sama gotowa jestem podjąć pracę za darmo w schronisku raczej nie doczekam się. Ulice zieleń parki chodniki. Nie cieszy to mnie bez tego można się obyć

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 08:10:45

  Zero inwestycji dla młodych ludzi. Nic ciekawego dla młodzieży. Nic dziwnego że Zambrów sie wyludnia. Niedługo tylko emeryci zostaną

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 08:13:25

  Może jakieś propozycje dla młodzieży która nie ma co ze sobą zrobić oprócz stania pod blokiem. Amfiteatr fajny pomysł tylko dla kogo. Znów normalni obywatele będą musieli płacić za bilety a co niektórzy za darmo na loży siadać

 • gość 2019-02-21 08:45:03

  Bardzo fajnie, że w planach są tereny zieleni - oby tylko wykonane było to wszystko w głową :) Tężnia i amfiteatr to też dobre pomysły. Popieram też pomysł jednej z komentujących osób budowy schroniska dla zwierząt - jest (niestety) bardzo potrzebne ... Kurczę, może by jakąś petycję złożyć? Na pewno jest więcej osób, które widzą taką potrzebę

 • gość 2019-02-21 09:30:01

  Schronisko jest potrzebne, byłoby gdzie te zwierzęta wałęsające się po osiedlach przekazywać. Ale nie rozumiem, dlaczego ma powstać park przy parku na Piłsudskiego? Ewidentnie chodzi o zabranie ziemi byłemu radnemu i byłemu komendantowi policji, którzy są właścicielami tych niewielkich terenów, które mogliby zagospodarować na własną działalność. Niestety, chytre sąsiedztwo uniemożliwia im zagospodarowanie własnego!!! terenu, przecież ta sąsiedzka zaborczość jest nam znana. A ja mam pytanie, czy tylko jeden właściciel działek tam położonych ma prawo i wyłączność na zagospodarowanie własnego terenu dla pożytku? Dlaczego właściciele pozostałych działek nic nie mogą zrobić? Odpowiedź sama się ujawnia, kto ma w tym największy interes, kto nie szanuje prawa, w tym niezbywalnego prawa własności. Wygląda na to, że ktoś stawia się ponad prawem, wzorem francuskiego monarchy Ludwika XIV, którego słowa przeszły do wieczności: Państwo to ja!

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 11:09:19

  Jest zadziwiające że przy trzech ogrodach działkowych burmistrz podbuduje tereny przemysłowe. Przypadek dobrego gospodarza?
  Pytanie do radnych jak chronić zdrowie i odpoczynek mieszkańców Zambrowa wobec inwestycji im nieprzychylnych?
  Czy byliście, rozmawaliście z działkowcami w tej sprawie?
  Czy jesteście juź tak mądrzy że nie potrzebne są Wam spotkania z działkowcami?
  I ZASADNICZE PYTANIE KIEDY ORGANA SAMORZĄDOWE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA BŁĘDNE DECYZJĘ W WYDAWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ?.

 • gość 2019-02-21 12:20:03

  Widać wyraźnie, że burmistrz chce wykurzyć działkowców. Jeszcze w tej kadencji i ostatniej chce zrobić dobry interes razem z biznesmenem.

 • gość 2019-02-21 14:23:42

  To moze w miescie ma szukac terenow pod inwestycje...prace dla mlodych?

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 15:43:10

  Park za kościołem to wielka parodia, widocznie nikt nie chce kupić podmokłej ziemi od Pana inwestora z Szumowa-wszelkie inwestycji nie wypaliły, to najlepiej wykorzystać kasę publiczną i tu widzę układ władzy z biznesem!!!

 • gość 2019-02-21 17:03:41

  Remont parkingu przy ul.Ostrowskiej jest pilnie potrzebny.Przez kolejne 30 lat będą tam stały 20 letnie igły-cacuszka od Niemca czekające na remont w pobliskim zakładzie.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-21 22:30:03

  To moze w miescie ma szukac terenow pod inwestycje...prace dla mlodych?

  Hasło wytrych dobre dla osoby nie mylącej.
  Czy burmistrz jest do szukania terenów pod inwestycje ?
  To że niszczy czyste tereny przyrodnicze z pustym hasłem na ustach "że praca dla młodych".
  Fakty są bolesne ale prawdziwe tych młodych nie ma i nie będzie. Demografia ma swoje zasady .
  Będzie nas co rok to mniej. A zwłaszcza w Zambrowie.
  Druga sprawa przy inwestowaniu to fakt jaki jest potencjał ludzi : wykształcenie techniczne i doświadczenie środowiska. A tu mamy dno . Nasi pracodawcy narzekają na duże braki w wykształcenie i przygotowaniu ludzi młodych do pracy i jeszcze do tego czeste braki chęci do pracy.
  Miasto Zambrów już niedługo będzie miało duży problem z utrzymaniem swojej nadmiernej struktury . Na razie ten problem jest zgrabnie ukrywany przez szamanów ale kto się zna na biznesie to to widzi.
  Nie podejrzewam radnych miasta by ten problem dostrzegli ale to oni w tej kadencji staną przed tym problemem.

 • gość 2019-02-22 07:54:02

  Nieliczni radni widzą, ale...czy burmistrz będzie te ich uwagi przyjmował i rozumiał jako ważne? Nie spodziewam się, on zostawi po sobie politykę spalonej ziemi, nic po nim nie da się zrobić, bo będzie już niemożliwe. Tak to jest, gdy się wybiera "sprawdzonych" dla swojej sitwy i kolesiostwa.

 • gość 2019-02-22 08:28:02

  A kto jak nie zarządzający miastem powinien tworzyć warunki do rozwoju biznesu (miejsce pod inwestycje). Co do młodych bez wykształcenia ,zaczyna się w domu i tu jest problem pokolenia z postawa roszczeniowa bez dawania czegoś od siebie.Druga strona są tez "pracodawcy"oczekujący wielkomiejskiej wiedzy i poświęcenia za małomiasteczkowe pensje. Mamy miasto jakie mamy i tylko od nas zależny jakie będzie ono i ludzie w nim mieszkający. Szanujmy się a będziemy wygrani,bo gdzież jak nie tu gdzie się wychowaliśmy.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-22 11:10:21

  Jak szanuje władza : burmistrz wraz radni mieszkańców miasta?

  Jakie przeszkody czynili nie swoim biznesmenom.
  Pytanie ,Kto nosił ksywke "ojciec dyrektor" z panów radnych miejskich i dlaczego ?.
  O tej ksywce Dowiedziałem się w sklepie ogrodniczym.

 • Gość - niezalogowany 2019-05-21 18:37:15

  Plany ambitne ale dlaczego większość na lata 2022-23 , przecież to koniec kadencji samorządu.

 • gość 2019-05-22 08:13:00

  To jest ostatnia kadencja burmistrza, obiecuje ile się da, bo kto będzie rozliczał emeryta po skończonej kadencji?? Teraz, zanim nastąpi zmiana warty w urzędzie, będzie się po cichu działo, jakie to interesy mogą się rozwinąć...

 • Kargul z Cieciorek - niezalogowany 2019-07-21 13:03:49

  Kiedy burmistrz w końcu pozwoli na Zambrowski Powiatowy Marsz Równosci z ul. Bialostockiej (przy Trójcy) na Koszary ( do Józła) i z powrotem.
  Dlaczego Zambrów ma być zawsze na szarym końcu w województwie w nowoczesnych technologiach?

 • gość 2019-07-21 14:41:59

  ha ha.. dobry żart. Marsze równości to nowoczesne technologie... Zambrów nie nadąża za nimi, bo lud zambrowski jest moherowy. I tym razem to nie zarzut a zaleta. :):):)

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Działka rolno-budowlana 1,70

City-Biuro Nieruchomości posiada w ofercie sprzedaży: Działka gruntu o powierzchni 1, 70 ha położona w we wsi Krajewo Korytki, gmina Zambrów...


Szybkie kursy Prawa jazdy z

Oferujemy szybkie kursy prawa jazdy wszystkich kategorii z egzaminem w Łomży. Nasze ośrodki: Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Czyżew , Jedwabne..


Opel Vectra C

Sprzedam Opla Vectrę C 2.2 GTS 2002r ważne OC i BT, nie odpala. Więcej info pod nr tel 508554392 - nie odpowiadam na smsy


Rozbiórki Zambrów wyburzenia

Wykonujemy wyburzenia i rozbiórki budynków gospodarczych, przemysłowych i rolniczych (w tym obór rolniczych) na terenie Zambrowa, Szumowa, Kołak..


Korepetycje, nauka języka

Oferuję pomoc w nauce oraz naukę języka francuskiego


Działka 8230m2, Głębocz

City-Biuro Nieruchomości posiada w ofercie: Działka o powierzchni 8230m2 położona w miejscowości Głębocz Wielki, gmina Szumowo, powiat zambrowski...


SERWIS KOMPUTEROWY SPEEDCOMP

Zajmujemy się profesjonalnym serwisem: - KOMPUTERÓW - TELEWIZORÓW - TELEFONÓW - oraz wielu innych URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instalacja i..


Naprawa komputerów i laptopów,

Zajmujemy się profesjonalnie: - naprawą komputerów - naprawą laptopów - naprawą telefonów - naprawą tabletów - naprawą nawigacji - naprawą..


Pomcnik kucharza sushi

Restauracja Ashi Sushi poszukuje osób na stanowisko pomocnik kucharza sushi. Od kandydata wymagamy chęci do pracy, pozytywnego nastawienia oraz..


Ekogroszek EXTRA PREMIUM +.

Parametry: -wartość opałowa 26-28 MJ/kg - zawartość popiołu ok 6% -granulacja 8mm-25mm -zawartość siarki 0,45% Transport HDS lub winda.Warunki..


Praca w lokalu

Przyjmiemy do pracy dwie osoby w Pizzerii Perfetto do pracy na kuchni oraz do wypieku pizzy (doświadczenie nie jest wymagane - wszystkiego..


Pranie tapicerki meblowej i

Oferuję -pranie tapicerki (samochodowej,meblowej,itp...) -pranie dywanów i wykładzin. -czyszczenie różnego typu:kanap,wypoczynków,krzeseł itp....


Nowa kablówka telewizja w

Pakiety z Internetem już od 55zł, bez talerza, bez zawieszania się, w pełni cyfrowa kablówka na światłowodach. Sprawdź:..


Usługi koparką Zambrów

Świadczymy usługi koparką oraz koparko ładowarką w Zambrowie, Szumowie, Kołakach Kościelnych i Rutkach oraz okolicy. Cały powiat zambrowski. Nasi..


Jodła Kaukaska Choinka Drzewko

Sprzedaż Jodły Kaukaskiej na targowisku miejskim w Zambrowie w dniach od 13.12 do 24.12 w godz. 7 - 13. Drzewka Bożonarodzeniowe od 1.5m nawet do..


KOMINKI KOMPLEKSOWO

*Sprzedaż i montaż wkładów kominkowych *W ofercie także biokominki i kominki elektryczne-idealne rozwiązanie do mieszkań w bloku i pomieszczeń bez..


Rover 75 2.0 full opcja

Sprzedam Rovera 75 z 2002 roku, dwa komplety kół aluminiowych. Więcej info pod nr tel 798012310


Zaginął pies . Nagroda za

Szukamy zaginionego psa . Naroda!!!!!


Krowa wysokocielna

Sprzedam krowy mleczne ponieważ likwiduję gospodarstwo


SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: - obsługę klienta w oddziale - nawiązywanie i utrzymywanie z klientami długotrwałych..


Ocieplanie Poddaszy Pianą Pur

Docieplamy natryskowo pianą otwarto i zamknięto komórkową: poddasza,magazyny, hale,garaże,fundamenty itp. Główne zalety piany to:brak mostków..


Zgubiono prawo jazdy, nagroda

Zgubiono prawo jazdy. Nagroda gwarantowana 517315233


Usługi Minikoparką

Kompleksowe Usługi Minikoparką Szybko i solidnie. Polecam i Zapraszam. tel. 728 349 576


Franczyzobiorca sklepu Żabka.

Zacznij prowadzić własny biznes z Żabką! Współpraca oparta na naszym doświadczeniu i Twojej przedsiębiorczości. Nasza oferta franczyzowa..


Piasek Zambrów - transport

Sprzedajemy piasek, żwir, czarnoziem, kruszywo drogowe i inne kruszywa. piach, kruszywa z transportem w Zambrowie, Kołakach, Szumowie, Rutkach i..


Usługi maszynami budowlanymi

Świadczy usługi maszynami budowlanymi, tj. koparki, koparko-ładowarki, wywrotki. Posiadamy w swojej ofercie na sprzedaż materiały budowlane tj...


sprzedam akordeon

Sprzedam akordeon Royal Standard


Światłowodowy Internet w

Internet bez zawieszania, gwarancja prędkości, szybko, solidnie. Sprawdź nas w blokach: https://arcynet.pl/internet-do-bloku-24m/ albo w domkach..


Wynajmę mieszkanie na Raginisa

Witam serdecznie. Poszukuję do wynajęcia mieszkanie max dwu pokojowe na osiedlu Raginisa. (nie parter) Czym się wyróżniam jako dobry lokator: +..


Rover 75 2.0 full opcja

Sprzedam Rovera 75 2.0 diesel full opcja. Auto z 2002 roku w bardzo dobrym stanie, 2 komplety kół aluminiowych. Więcej info pod nr tel 798012310


ARDOM – solidne okna, drzwi,

Okna - PCV, aluminiowe, drewniane, dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, bramy garażowe, rolety zewnętrzne i wewnętrzne, moskitiery, parapety..


transport maszyn ciągników

Szukasz oferty transportowej w Zambrowie, w okolicy? Zapewniamy sprawną i szybką usługę transportową maszyn, ciągników, lokalny transport..


Kalendarz

Najbliższe imprezy
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez zambrow.org, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MARKOMP z siedzibą w Zambrów 18-300 , Bema 2B

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"