:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  25°C pochmurno z przejaśnieniami

Nie ma naszej zgody na łamanie prawa przez PINB


Dodano: 2018-04-13 21:00:29

odpowiedz cytuj
norbert dodano: 2018-04-13 21:00:29
Zambrów, dnia 13 kwietnia 2018 roku

Do:

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

za pośrednictwem:

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
Wydział II
ul. H. Sienkiewicza 84
15 – 950 Białystok

Skarżąca:
Wanda Polakowska
ul. Legionowa 11
18 – 300 Zambrów

Organ:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

sygn. akt II SA/Bk 133/18

ZAŻALENIE
na postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Zaskarżam w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2018 roku wydane w sprawie o sygnaturze akt II SA/BK 133/18 z mojej skargi na czynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zambrowie z dnia 9 stycznia 2018 roku (znak: PINB.7356.I.2018) w przedmiocie odrzucenia skargi.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucam:

naruszenie art. 58 § 1 pkt. 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt. 4 p.p.s.a. w zw. z art. 65 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 81a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane poprzez nietrafne przyjęcie, iż czynność organu nadzoru budowlanego w postaci zawiadomienia o terminie i zamiarze kontroli obiektu budowlanego nie stanowi aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej podlegającej kognicji sądu administracyjnego, choć z tym zawiadomieniem wiąże się po mojej stronie obowiązek poddania się tej kontroli, umożliwienia wejścia inspektorów na teren obiektu, przekazania dokumentacji dotyczącej obiektu oraz potencjalna odpowiedzialność karna za odmowę poddania się kontroli, a co oznacza, iż czynności te dotyczą moich uprawnień (prawo własności, wolności) oraz wymienionych w art. 65 i art. 81a ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowalne.

Wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w całości.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w niniejszej sprawie odrzucił moją skargę na zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zambrowie w sprawie PINB.7356,I.2018 o zamiarze przeprowadzenia w dniu 24 stycznia 2018 roku kontroli budynku handlowo – usługowego położonego w Zambrowie przy ul. Magazynowej i ul. Mazowieckiej na działkach ewidencyjnych nr 1759/15 oraz 2929/68.

W ocenie WSA w Białymstoku zawiadomienie nie stanowi czynności ani aktu, o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a co za tym idzie, skarga na podstawie art. 58 § 1 pkt. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega odrzuceniu. Z tym stanowiskiem nie zgadzam się, w mojej ocenie zawiadomienie o terminie i miejscu kontroli prowadzonej przez organ nadzoru budowlanego podlega kontroli sądów administracyjnych.

Czynność zawiadomienia o kontroli spełnia wszystkie kryteria wymienione w art. 3 § 2 pkt. 4 p.p.s.a. Po pierwsze nie ulega wątpliwości, iż jest to czynność z zakresu administracji publicznej. Podejmowana jest przez organ administracji publicznej i ma charakter władczy. Władczość tej czynności wynika z przepisów Prawa budowlanego, których WSA w Białymstoku nie brał pod uwagę oceniając dopuszczalność wniesienia skargi w niniejszej sprawie.

Stosownie do treści art. 81a ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu do obiektu budowlanego. Wobec powyższego zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli wiąże się w oczywisty sposób z wykorzystaniem przez organ nadzoru budowlanego uprawnienia do wkroczenia w moje uprawnienie do wyłącznego korzystania z nieruchomości, którą organ nadzoru budowlanego zamierza skontrolować. Przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego przez organ nadzoru budowlanego polegającej na wstępie na teren obiektu wiąże się z ingerencją w konstytucyjnie chronione prawo do własności i innych praw majątkowych (art. 64 Konstytucji RP). Wskazać należy, iż w zawiadomieniu z dnia 9 stycznia 2018 roku organ wyraźnie wskazał, iż prosi o przybycie na miejsce kontroli oraz udostępnienie obiektu (podkr. własne). Oznacza to, iż z kontrolą wiążę się żądanie organu (sformułowane jako „prośba”, choć zaraz obwarowane informacją o ewentualnej odpowiedzialności karnej) umożliwienia wstępu do obiektu budowlanego. W sytuacji, w której w ramach kontroli ma dojść ze strony organu administracji do ingerencji w moje prawo własności lub inne wyłączne prawo do korzystania z nieruchomości, niezbędne – dla realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji RP – jest zapewnienie sądowej kontroli tej ingerencji. Brak możliwości prewencyjnej sądowej kontroli ingerencji organu administracji w prawo chronione konstytucyjne czyni zasadę demokratycznego państwa prawnego iluzoryczną. Nie sposób przyjąć, iż w demokratycznym państwie prawnym jednostka zostaje pozbawiona możliwości odwołania się do sądu celem ustalenia, czy organ administracji w istocie dysponuje uprawnieniem do podjęcia działań kontrolnych związanych z naruszeniem podstawowych konstytucyjnych praw i wolności. Na tym etapie bez znaczenia jest możliwość późniejszego składania szeregu środków prawnych przeciwko wynikom i zaleceniom kontrolny lub rozstrzygnięć podjętych na podstawie ustaleń kontroli. Kluczowe jest, bowiem już na samym początku powstrzymanie organu administracji przed wkroczeniem w tę sferę chronioną konstytucyjnie.

Z zawiadomieniem o terminie kontroli wiąże się również obowiązki wynikające z art. 65 ustawy Prawo budowlane i art. 81 c ust. 1 ustawy Prawo budowlane, to jest obowiązek udostępnienia określonych dokumentów oraz udzielenia informacji związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego. Nie kwestionując co do zasady uprawnień organów nadzoru budowlanego nie tylko wstępu na teren kontrolowanego obiektu, ale także żądania od inwestora, właściciela lub zarządcy określonych dokumentów i informacji, wskazać należy, że może to odbywać się tylko w ramach uprawnień kontrolnych przyznanych przez ustawę. W przypadku, gdy organ zamierza podjąć kontrolę w zakresie nieprzewidzianym ustawą, wówczas żądania ze strony organu udostępnienia dokumentów i informacji mają charakter bezprawny i naruszają art. 7 Konstytucji RP oraz 51 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 5 Konstytucji RP. Z powołanych przepisów Konstytucji RP wynika, iż władze publiczne mogą żądać tylko takich informacji, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym i w trybie określonym ustawą. Nie ulega wątpliwości, iż sprawowanie nadzoru budowlanego i wiążące się z tym uprawnienia organów mieszczą się w graniach wyznaczonych zasadą demokratycznego państwa prawnego, jednak granicę tę organ przekracza w sytuacji, w której domaga się dokumentów i informacji w zakresie nieprzewidzianym ustawą. Wobec powyższego kwestia zawiadomienia o terminie kontroli podlegać powinna kognicji sądu administracyjnego, skoro w ramach tej kontroli również następuje ingerencja w konstytucją wolność od bycia obowiązanym do dostarczania dowolnych informacji na swój temat.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że z obowiązkiem poddania się kontroli związana jest odpowiedzialność karna wynikająca z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiedzialność za wykroczenie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane udaremnianie określonych ustawą czynności organów nadzoru budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Natomiast utrudnianie tych czynności jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Z powyższego wynika zatem, na co zresztą zwrócił organ nadzoru w zaskarżonym zawiadomieniu, iż ewentualna odmowa poddania się kontroli lub wykonania obowiązków nałożonych na kontrolowanego może skutkować odpowiedzialnością karną, w tym pozbawieniem wolności. Jest to sankcja najpoważniejsza znana polskiemu prawu. Wobec tego kwestia rozstrzygnięcia czy organ jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w określonym zakresie, skoro z odmową poddania się kontroli wiązać się może konsekwencja w postaci odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie, winna być przedmiotem kontroli ze strony sądu administracyjnego. Nie ma również w tym przypadku większego znaczenia, iż w ramach ewentualnego postępowania karnego kwestia uprawnień organu do przeprowadzenia kontroli będzie badania, skoro wcześniej jednostka staje wobec dylematu: poddać się bezprawnej kontroli ze strony nadzoru budowlanego lub też odmówić i narazić na ewentualną odpowiedzialność karną. Przed tego typu dylematami prawo nie powinno stawiać jednostek. Sądowej kontroli takich czynności organów administracji służyć ma właśnie art. 3 § 2 pkt. 4 p.p.s.a

Nie sposób zatem zgodzić się z twierdzami zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, iż zawiadomienie o terminie kontroli ma charakter wewnętrzny i samo przez się nie konkretyzuje mojej sytuacji. Zawiadomienie o terminie kontroli aktualizuje mój obowiązek poddania się tej kontroli, w tym udostępnienia obiektu budowlanego, obecności podczas kontroli oraz udzielania wyjaśnień i przedstawienia dokumentów. Co więcej, w kluczowy sposób wpływa na moją sytuację prawną, ponieważ odmowa zrealizowania obowiązku poddania się kontroli niesie ze sobą sankcję karną.

Kwestia możliwości zaskarżania do sądu zaleceń pokontrolnych, na którą powołał się WSA w Białymstoku w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia rozmaicie była oceniana w orzecznictwie sądów administracyjnych. Obok orzeczeń, z których wynika niedopuszczalność skargi w takich sprawach, wydawane były orzeczenia, z których wynikało, iż zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli) podlegają kognicji sądów administracyjnych (por. postanowienie NSA z 4.11.2014 r., II GSK 2522/14; wyrok WSA w Gliwicach z 24.04.2017 r., III SA/GL 1636/16; wyrok NSA z 11.04.2014 r., II GSK 160/14).

W niniejszej sprawie WSA w Białymstoku nie ocenił mojej sytuacji w związku z zawiadomieniem o kontroli w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz potencjalnych konsekwencji, jakie wiązałyby się z odmową poddania tej kontroli. To uchybienie doprowadziło natomiast sąd administracyjny I instancji do błędnego przekonania, iż w niniejszym przypadku samo zawiadomienie o terminie kontroli nie ma wpływu na moją sytuację prawną. Jak wyżej wskazano, jest odmiennie. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 8 listopada 2011 roku (II FSK 2217/11), działanie organu może stanowić zaskarżalną czynność z zakresu administracji publicznej, w przypadku gdy czynność taka pozostaje w związku ze sferą praw i obowiązków kontrolowanego, w szczególności gdy przepis prawa nakłada na kontrolowanego obowiązek podjęcia określonych działań. Jak wyżej wskazała, w ramach ewentualnej kontroli przepisy prawa budowlanego nakładają na mnie obowiązek działań polegających na udostępnieniu budynku, obecności przy kontroli, udostępnienia dokumentów, informacji i składaniu wyjaśnień.

Wobec powyższego skarga w niniejszej sprawie zmierza do poddania sądowej kontroli uprawnienia organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli w określonym w zawiadomieniu zakresie. W uzasadnieniu skargi obszernie przedstawiono argumenty, które w mojej ocenie świadczą o tym, iż organ nadzoru budowlanego nie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę w zakresie zgodności powierzchni sprzedaży z projektem budowlanym. Rozstrzygnięcie kwestii związanej z uprawnieniem organu do przeprowadzenia kontroli w zakresie nieznanym ustawie należy do kognicji sądu administracyjnego wyznaczonej treścią art. 1 i art. 3 § 1 oraz § 2 pkt. 4 p.p.s.a. Wbrew stanowisku zawartym w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, rozstrzygnięcie merytoryczne skargi nie stanowiłoby nadmiernego rozszerzenia granic kontroli sądowej. Skarga zmierza do ustalenia, czy kontrola w zakresie wskazanym w zaskarżonym zawiadomieniu znajduje uzasadnienie w przepisach prawa.


Wanda Polakowska


Załączniki: odpis zażalenia.
1
odpowiedz cytuj
litek dodano: 2018-04-14 12:39:56
[lol]
odpowiedz cytuj


1 ... 1