:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  30°C bezchmurnie

XVII sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja]

Gościem piątkowej XVII sesji Rady Gminy Rutki był członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, który mówił m.in. o możliwości współpracy z Lokalną Grupą Działania "Brama na Podlasie" i pozyskiwania wsparcia z funduszy europejskich na lokalne projekty. Ponadto radni podjęli osiem uchwał.

XVII sesja Rady Gminy Rutki odbyła się w piątek, 28 października. Wzięło w niej udział 13 radnych.

Na początku obrad głos zabrał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, który mówił o możliwości współpracy z Lokalną Grupą Działania „Brama na Podlasie” i pozyskiwania wsparcia z funduszy europejskich na lokalne projekty. Zapowiedział i omówił w skrócie program dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową, m.in. stacje uzdatniania wody, budowę przepompowni, poprawianie jakości wody, a także zwiększenie ciśnień. Wspomniał o kolejnym naborze z programu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym w budynkach komunalnych”, z którego Gmina skorzystała podczas termomodernizacji szkoły w Kołomyi. Krajewski zwrócił również uwagę na dofinansowania z ARiMR dla osób, które świadczą usługi w środowisku wiejskim oraz przedstawił działania urzędu marszałkowskiego dotyczące naszego regionu, m.in. modernizację drogi Mężenin Łomża, której remont ma ruszyć w 2018 r. Zapowiedział także renowację drogi Białystok - Wysokie Mazowieckie. Ponadto poruszył temat połączenia PKS-ów w województwie podlaskim.

Drugim gościem radnych podczas piątkowych obrad był Krzysztof Sakowicz z firmy Promeg, który pokrótce przedstawił możliwości współpracy w zakresie montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rutki.

Następnie radni przeszli do porządku obrad. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności gminy w okresie międzysesyjnym i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przeszli do głosowania nad ośmioma projektami uchwał. Pierwsza dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu. 20 tys. dotacji celowej z budżetu Gminy Rutki w 2016 roku ma zostać przeznaczone na rozbudowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN.

W kolejnym punkcie radni postanowili nie zmieniać wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok i pozostawić je na poziomie roku bieżącego, czyli:
:: od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,00 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni;
:: od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
:: od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019,
- rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
- zwolnień w podatku od nieruchomości za 2017 rok,
- wysokości stawek podatku od środków transportowych na przyszły rok 2017,
- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Rutki.

W trakcie obrad radni wysłuchali również informacji o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz pracowników Gminy zobowiązanych do złożenia takowych oświadczeń. Dyskutowano również na temat cen skupu żyta i sprzedaży drewna przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Rutki w 2017 roku.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XVII sesji Rady Gminy Rutki.Polecamy:
:: XXI sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]
:: Jednogłośne obrady Rady Gminy Kołaki Kościelne [retransmisja]
:: XXI sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
:: Miasto Zambrów otrzyma dofinansowanie na opracowanie programu rewitalizacji
:: XX Sesja Rady Miasta [retransmisja]
:: XVI sesja Rady Powiatu [retransmisja]
:: Radny Eugeniusz Kaczyński złożył wnioski do budżetu Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok
:: Miasto Zambrów nawiązało współpracę z Białorusią [foto]
:: Długobórz Pierwszy i Drugi zostanie połączony?
:: Kolejne wnioski do budżetu Miasta Zambrów trafiły do burmistrza
:: Radni PiS złożyli wnioski do budżetu Miasta Zambrów na 2017 rok
:: Jednogłośne obrady Rady Gminy Rutki [retransmisja]
:: XX sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]


XVII sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się