:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  13°C słabe opady deszczu

Wydatki i dochody Miasta Zambrów w 2008 roku

Utrzymanie szkół podstawowych, miejskiego gimnazjum, ośrodka kultury, biblioteki miejskiej, Urzędu Miasta, budowa, remont i utrzymanie dróg, chodników, parkingów i skwerów, zakup gruntów – to najważniejsze wydatki Miasta Zambrów. Projekt postawienia pomnika żubra naturalnych rozmiarów w okolicach nowego ronda na ul. Piłsudskiego, ponowne ustawienie zambrowskich lwów na fontannie przy pl. Sikorskiego, zakup historycznego budynku z przeznaczeniem dla muzeum, budowa wielu odcinków ulic w mieście, czy chociażby plany zakupu całej konstrukcji i wyposażenia sezonowego sztucznego lodowiska, które będzie służyło mieszkańcom Zambrowa w sezonie zimowym przez kilka lat – to najciekawsze pozycje po stronie wydatków inwestycyjnych miasta Zambrów, jakie mają zostać zrealizowane w tym roku.

W dniu wczorajszym, podczas XVI sesji Rady Miasta radni przy 15 głosach za i 5 wstrzymujących się uchwalili budżet miasta na bieżący rok. Relacja z sesji – w artykule poniżej, na naszym Portalu. CZYTAJ. Dziś chcemy przybliżyć czytelnikom najważniejsze planowane pozycje przychodów i wydatków Zambrowa w 2008 roku.

Dochód Miasta i wydatki w 2008 roku mają wynieść dokładnie po 52’665’126 zł. Jak widać władze miasta postanowiły w tym roku zbilansować budżet. W wydatkach, niemal 19 mln złotych przeznaczone ma być na inwestycje, w tym 14 mln. na wieloletnie programy inwestycyjne. Z pieniędzy strukturalnych Unii Europejskiej władze miasta planują pozyskać i wydać ponad 15 mln złotych na realizację różnych programów.

Dochody bieżące miasta wyniosą niemal 40 mln. złotych, czyli 75,8% wszystkich dochodów. Wśród nich 180 tys. złotych – wpływy z opłat za użytkowanie nieruchomości, 240 tys. zł – za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, 140 tys. zł – z podatków od działalności gospodarczej, 5,16 mln zł – podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, 340 tys. – podatek od środków transportu, 270 tys. zł – wpływy z opłaty targowej, 6,33 mln zł – podatek od osób fizycznych i 660 tys. zł – podatek od osób prawnych. Subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosą ok. 14,5 mln zł, w tym subwencja oświatowa – ponad 10,2 mln złotych. 700 tys. złotych wyniosą wpływy z usług przedszkoli, 130 tys. – wpływy z usług MG1. Dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną wyniesie 5,3 mln zł.

Dochody majątkowe Zambrowa wyniosą 12,7 mln zł, w tym planowane jest pozyskanie 8,1 mln złotych na dofinansowanie inwestycji drogowych oraz 3,4 mln złotych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki bieżące miasta w 2008 roku będą stanowiły 62,9% wydatków ogółem, czyli 33 mln. złotych. 2,4 mln złotych będzie kosztowało podatników utrzymanie Urzędu Miasta. Największą kwotę w tym, bo 1,6 mln. zł, stanowią wynagrodzenia pracowników. Czynsz za pomieszczenia biurowe to wydatek 67 tys. zł. Na zakup materiałów i wyposażenia urząd planuje wydać 60 tys., na komputery i oprogramowanie – 40 tys., a na materiały papiernicze – 13 tys. złotych. Korzystanie przez urzędników (w celach służbowych) z telefonów komórkowych i stacjonarnych, będzie kosztowało odpowiednio: 5 tys. i 19 tys. Na promocję miasto zamierza wydać 65 tys.

Na oświatę i wychowanie miasto w 2008 roku wyda ponad 16 mln złotych, w tym na szkoły podstawowe – 8,1 mln, na przedszkola – 3,7 mln zł, gimnazja – 3,6 mln. Na dowóz uczniów do szkół zarezerwowano 30 tys. zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 70 tys. zł. Utrzymanie stołówek szkolnych to wydatek rzędu 734 tys. zł, w tym zakup środków żywności – 361 tys. zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej miasto wyda aż 9,55 mln złotych. Największą kwotą w tym stanowią (niemal 5,3 mln zł) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 1,69 mln zł przeznaczone zostanie na zasiłki i pomoc w naturze, a 1,13 mln zł – dodatki mieszkaniowe. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to wydatek rzędu 700 tys. złotych, a ośrodka wsparcia rodziny – 43 tys. złotych. Na kolonie i obozy miasto przeznaczy 30 tys. złotych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatek dla podatników rzędu 1,1 mln zł. W wydatkach tych jest 330 tys. przeznaczone na oczyszczanie miasta, 280 tys. na utrzymanie zieleni, 330 tys. na opłaty za energię elektryczną oświetlającą ulice oraz 80 tys. na remonty oświetlenia ulic.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury przewidziano 258 tys. złotych, Miejskiej Orkiestry Dętej – 70 ty. zł, Teatru Form Różnych – 13 tys. zł, Regionalnej Izby Historycznej – 72 tys. zł, Zespołu Camerata – 2 tys. zł, Kapeli Eli – 3 tys. zł, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej – 5 tys. zł, Biblioteki Publicznej – 230 tys. zł i zakup książek do biblioteki – 15 tys. zł. Na organizację Dni Zambrowa przewidziano 35 tys. zł, Parady Orkiestr Dętych – 20 tys. zł i Sylwestra w plenerze – 10 tys. złotych. 400 tys. złotych przeznaczono na dotację dla Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie.

Po stronie przychodów miasto pozyska aż 280 tys. złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Całą tą kwotę powiększoną o 5 tys. złotych samorządowcy chcą wydać na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki majątkowe miasta wyniosą 19,59 mln złotych, z czego 10 mln złotych miasto planuje przeznaczyć na inwestycje drogowe, 150 tys. zł kosztować ma budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie. 650 tys. na zakup i objęcie akcji szpitala ogólnego.

W tym roku planowany jest wykonanie II etapu remontu ul. Kulbata (za 900 tys. zł), budowa ul. Stokrotki (300 tys. zł), budowa ul. Piaskowej (200 tys. zł), budowa ul. Ogrodowej od skrzyżowania z Al. Woj. Pol. (150 tys. zł), budowa dróg osiedlowych przy ul. Łomżyńskiej i Willowej (300 tys. zł), wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Stefana Kosseckiego (200 tys. zł), budowa parkingów przy Al.Woj.Pol. 50, 54, ul.Konopnickiej 3 i Białostockiej 3 (w sumie 380 tys. zł), dokończenie budowy parkingów w centrum Zambrowa (200 tys. zł). Budowa oświetlenia ulicy Łomżyńskiej (od dorgi do Klimasz, aż do Nagórk) oraz Al. Wojska Polskiego (od ul. Kulbata do ul. Wolskiej) pochłonie 230 tys. zł. Na renowację terenów zielonych w centrum Zambrowa na Placu sikorskiego i nowego ronda przy ul. Piłsudskiego przeznaczone jest 620 tys. zł. W budżecie znalazło się też 15 tys. za zakup kolejnego masztu do fotoradaru, który stanie na ul. Łomżyńskiej.

Niemal 5,2 mln zł będzie kosztowało kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie (w tym 4,4 mln pozyskane ma zostać z Unii Europejskiej).

Na rozbudowę powiązań komunikacyjnych gmin i miasta Zambrów w wydatkach zaplanowane jest niemal 2,9 mln złotych, w tym ponad 2,3 mln zł miasto ma nadzieję pozyskać z UE.

Na zakup gruntu pod budowę ulic miasto planuje wydać 360 tys. zł, a na zakup budynku przy ul. Cmentarnej 14 z przeznaczeniem na przeniesienie tam Regionalnej Izby Historycznej, a w przyszłości stworzenie muzeum, w tym roku miasto wyda 300 tys. zł.

115 tys. zł dołoży Miasto do budowy widny w budynku przy ul. Fabryczna 3, w którym znajdują się Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy oraz Powiatowy Urząd Pracy. Pozostała kwota będzie pochodziła ze Starostwa Powiatowego.

300 tys. planuje wydać Miasto na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Kultury w Zambrowie. 200 tys. przeznaczone zostanie na modernizację stadionu miejskiego, a 300 tys. zł będzie kosztował zakup sezonowego sztucznego lodowiska, które ma służyć mieszkańcom Zambrowa w okresie zimowym, przez wiele lat.

Ponad 3 mln złotych w wydatkach inwestycyjnych miasta przeznaczone jest na budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, w tym niemal 1,7 mln zł miasto chce pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W budżecie stworzono rezerwy: ogólną – w kwocie 35 tys. zł i celowe – ponad 24 tys. złotych, z czego 14 tys. jako rezerwa na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowe oraz 10 tys. złotych rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.


Wydatki i dochody Miasta Zambrów w 2008 roku komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org