:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?



  8°C pochmurno z przejaśnieniami

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: kto może zostać radnym?

wybory samorządowe, WYBORY SAMORZĄDOWE może zostać radnym - zdjęcie, fotografia

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych w całej Polsce do obsadzenia są 552 mandaty radnych w 16 sejmikach województw, 6293 mandatów radnych w 315 radach powiatu oraz 39466 mandatów radnych w 2476 radach gmin (radach miast) i radach miast na prawach powiatu.

 

21 października Polacy wybiorą na kolejnych 5 lat swoich przedstawicieli w samorządach. Sprawdziliśmy, kto może zostać radnym, kto zgłasza kandydatów i jak ma przebiegać głosowanie.

 

Radni w liczbach

W gminach do 20 tys. mieszkańców wybranych zostanie 15 radnych, w gminach do 50 tys. mieszkańców – 21 radnych, w gminach do 100 tys. mieszkańców - 23 radnych, a w gminach do 200 tys. mieszkańców - 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

W skład sejmiku województwa w województwach do 2 mln mieszkańców wchodzi 30 radnych oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców. 

 

Kto może zostać radnym?

Kandydować na radnego może każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. W wyborach do rad gmin mogą również kandydować osoby, niebędące obywatelami polskimi, ale będące obywatelami Unii Europejskiej. Kandydat musi na stałe zamieszkiwać na obszarze gminy (powiatu czy województwa), w której startuje. Nie ma natomiast obowiązku zamieszkiwania na obszarze konkretnego okręgu wyborczego.

Uwaga! Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Zgłaszanie kandydatów

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji lub komitetowi wyborczemu wyborców.

W gminach liczących do 20 000 mieszkańców lista kandydatów może zawierać tylko jedno nazwisko. Należy ją poprzeć podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych na terenie tej gminy.W większych gminach (powyżej 20 000 mieszkańców) i w dzielnicach m.st. Warszawy liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów. Listę należy poprzeć podpisami co najmniej 150 wyborców

W przypadku wyborów do rad powiatów, na liście może znaleźć się przynajmniej 3 kandydatów, nie więcej jednak niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.Poparcie na liście powinno wyrazić co najmniej 200 wyborców stale zamieszkałych na terenie danego powiatu. 

Liczba kandydatów na liście do sejmiku województwa nie może być mniejsza niż 5 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów. Listę powinno podpisać co najmniej 300 wyborców stale zamieszkałych na obszarze danego województwa.

Listy kandydatów na radnych w tegorocznych wyborach samorządowych muszą zostać zgłoszone do 17 września do godz. 24:00. To wydłużony termin, bowiem wskazany w kalendarzu wyborczym dzień 16 września wypada w niedzielę. 

Poza wyborami do rad w najmniejszych gminach i miastach (do 20 000 mieszkańców) na listach obowiązuje parytet płci. Co do zasady liczba kobiet nie może być mniejsza niż 35% wszystkich kandydatów na liście. Taka sama proporcja obowiązuje także w przypadku mężczyzn.

 

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców

Kandydat na radnego w danej gminie (powiecie, województwie) powinien sprawdzić w urzędzie gminy (w danym powiecie lub województwie), czy jest wpisany do rejestru wyborców. 

Jeśli jest obywatelem polskim i posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkuje w danej gminie bez zameldowania na pobyt stały, może zostać dopisany do tego rejestru. 

Jak to zrobić? Wystarczy złożyć w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ta sama procedura ma zastosowanie do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

 

Jak przebiega głosowanie?

Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. 

W gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Z kolei w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. W podziale mandatów uczestniczą jednak listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali gminy oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów.

W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców wybiera się 1 radnego. Dla wyboru rady w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

Jak to wygląda w powiecie? W celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jedna gmina. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. 

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala, na wniosek marszałka, sejmik województwa według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem zasad podziału województwa na okręgi wyborcze oraz zasad, które mówią, że w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 15 radnych, a jednocześnie w żadnym z powiatów stanowiących jeden okręg wyborczy nie mogą być wybierani radni w liczbie równej lub większej niż 3/5 ogólnej liczby danej rady. 

Do wyborów do sejmików województw oraz do rad powiatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów do rad w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. 

 

Start tylko do jednego szczebla samorządu

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, w myśl znowelizowanych przepisów kandydat na radnego rady gminy nie może jednocześnie kandydować na radnego rady powiatu lub radnego sejmiku województwa. 

Osoby kandydujące na radnych powiatu i województwa nie mogą jednocześnie ubiegać się o urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Zakaz ten nie dotyczy kandydatów do rad gmin (rad miejskich, rad miast i dzielnic m.st. Warszawy), ale kandydat na wójta może kandydować do rady gminy tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. W sytuacji wyboru jednocześnie na stanowisko radnego i wójta, mandat radnego wygasa z mocy prawa.


WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: kto może zostać radnym? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org