REKLAMA:

Ruszył nowy nabór wniosków na bony edukacyjne

artykuł sponsorowany
09.02.2018 r., godz. 09.00
Od lutego ruszył nowy nabór wniosków na szkolenia i kursy w ramach projektu "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO". Zapraszamy absolwentów szkół średnich i zawodowych.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:

1. (Poddziałanie 3.2.1) bon na:
- szkolenia i kursy z informatyki,
- szkolenia i kursy z języków obcych,
- kursy kompetencji ogólnych,
- studia podyplomowe.


Bon ten opiewa maksymalnie na 9 tys. zł dla jednej osoby. Jedna osoba może otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia czy studia do łącznej kwoty 9 tys. zł. Wkład własny uczestnika powinien być nie mniejszy niż 12%.

Bon ten może otrzymać osoba dorosła (18+) zamieszkująca na terenie subregionu łomżyńskiego. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo osób nie posiadających wykształcenia wyższego (minimum 80% uczestników). Kryterium to wynika z regulaminu projektu i jako kryterium dostępu nie może być przez realizatora zmienione.

W związku z tym, że w ramach rekrutacji prowadzonej w 2017 roku była bardzo duża liczba zgłoszeń osób nie spełniających kryteriów preferowanych, obecnie do projektu z działania 3.2.1 będą przyjmowane na bieżąco wyłącznie osoby preferowane, tj. 50+ albo nie posiadające wykształcenia wyższego.

Pozostałe osoby będą mogły być objęte wsparciem w projekcie pod warunkiem z rekrutowania dużej ilości osób priorytetowych. Lista rezerwowa z rekrutacji z 2017r. wskazuje, że przyjęcie osób z wykształceniem wyższym/poniżej 50r. życia będzie możliwa nie wcześniej niż za kilka miesięcy. W przypadku nie z rekrutowania kilkukrotnie większej liczby osób priorytetowych aniżeli zakładał projekt spowoduje, że osoby niepriorytetowe nie będą mogły skorzystać z działania 3.2.1 RPO.

2. (Poddziałanie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe - szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Bony te są przyznawane w maksymalnej kwocie 15 tys. zł na osobę. Jedna osoba może otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia i kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł. Wkład własny uczestnika wynosi 12%.

Bon na szkolenia zawodowe może uzyskać osoba dorosła (18+) zamieszkująca subregion łomżyński (miasto Łomża i powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski), bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie (min. 20% uczestników projektu).

Przyjmowanie zgłoszeń

Zainteresowane osoby mogą kierować zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożyć je osobiście w Biurze Obsługi zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki (adresy Biur Obsługi dostępne na stronie www.bonynaszkolenie.pl).

W powiecie zambrowskim biuro znajduje się w budynku Bursy Szkolnej Nr 1, przy ul. Obwodowej 1 w Zambrowie. Nabór wniosków trwa od 1 lutego w dni robocze w godzinach:
:: poniedziałek - godz. 10:00–18:00,
:: od wtorku do piątku – godz. 7:30–15:30.

Każde biuro obsługi umawia się na indywidualne spotkania z osobami ubiegającymi się o przyznanie bonu szkoleniowego za pomocą mail/telefon.

Formularze z działania 3.2.1 od osób które spełniają kryteria priorytetowe tj. 50+ i/lub bez wykształcenia wyższego będą obsługiwane na bieżąco w miarę możliwości kadrowych w biurze obsługi, bez konieczności oczekiwania na listę rankingową.

Formularze z działania 3.2.2, które wpłyną do biura obsługi w danym tygodniu, są oceniane w każdy piątek od godz. 12.00 - utworzona zostaje lista rankingowa.

W przypadku wpływu znacznej liczby zgłoszeń możliwe jest tymczasowe zawieszenie rekrutacji z dniem 28 lutego 2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obsługi u każdego partnera projektu. Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł. Dofinansowanie ok. 40,8 mln

Zachęcamy wszystkich mieszkańców subregionu do podnoszenia swoich kwalifikacji!


Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych artykułów sponsorowanych, ogłoszeń i reklam. 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: