Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w mieście Zambrów
artykuł sponsorowany
06.12.2016 r., godz. 10.10

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5 zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Zambrów zatwierdzona Uchwałą Nr 117/XXI/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 listopada 2016r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W MIEŚCIE ZAMBRÓW
OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2017 r.


Zestawienie aktualnych cen i opłat

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostki miary Cena netto
1Cena za dostawę wodyzł/m32,99
2Cena za odprowadzanie ściekówzł/m34,09
3Stawka opłat abonamentowychzł/m-c4,18

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Stosuje się warunki zgodnie z rozdziałem 5 § 16,17 i 18 rozporządzenia.

Warunki stosowania cen i stawek

Zakres świadczonych usług:
1. Wydobywanie wód podziemnych, uzdatnianie poprzez odżelazianie, odmanganianie filtrowanie oraz dostawie wody do odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
2. odprowadzanie ścieków, od odbiorców poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni, następnie oczyszczanie ścieków i odprowadzanie do rzeki Jabłonki.
Szczegółowy zakres świadczonych usług wymienionych w pkt 1 i 2 określony jest w umowach o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustala się dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w art. 5 ustawy i w rozdziale VII § 27 i 28 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zambrowa, uchwalonego uchwałą Nr 185/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 29 listopada 2005r.

RN© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.