Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
XXII sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
samorząd
28.11.2016 r., godz. 23.50

Dwanaście projektów uchwał rozpatrzyli radni gminni podczas XXII sesji Rady Gminy Zambrów.

W XXII sesji Rady Gminy Zambrów, która odbyła się dzisiaj, 28 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, uczestniczyło 13 radnych.

Na początku wójt Jarosław Kos przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie radni przeszli do głosowania nad 12 projektami uchwał.

Pierwsza dotyczyła zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów. Jak mówił zastępca wójta gminy Zambrów Stanisław Krajewski, prace nad opracowaniem tego studium trwały niemal 4 lata. Poprzednie studium zostało uchwalone w roku 2002.

- „Ostatni okres prac polegał na gruntownym odświeżeniu i dostosowaniu tego dokumentu do uwarunkowań, jak również doprecyzowaliśmy, jak widzimy rozwój naszej gminy na następne lata.” - mówił zastępca wójta Stanisław Krajewski.

Poszczególne etapy tworzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, wykorzystując prezentację multimedialną, omówiła Monika Nasiłowska z firmy BUDPLAN. Jak twierdziła, nowe studium było pięciokrotnie opiniowane i uzgadniane z różnymi instytucjami. Jako ciekawostkę możemy podać, że początkowo studium zakładało możliwość budowy lotniska w Czerwonym Borze. Na taki wariant nie zgodził się jednak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Również mieszkańcy do 7 listopada mogli zgłaszać uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Jak się okazuje, do urzędu wpłynęła jedna uwaga dotycząca przebiegu drogi w Woli Zambrowskiej. Uwaga ta została rozpatrzona jako nieuwzględniona, ze względu na to, że przebieg drogi podlegał opiniom i uzgodnieniom, w tym uzgodnieniom z Zarządem Województwa, który jest odpowiedzialny za określenie zgodności projektu zmiany studium z planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego, a dodatkowo przebieg drogi jest zgodny ze studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów.

Poprzez przyjęcie dwóch innych uchwał radni wystąpili także z wnioskami o zmianę urzędowych nazw miejscowości leżących na terenie gminy Zambrów. Pierwszy dotyczy zmiany znajdującej się w dokumentach nazwy miejscowości Zbrzeżnica na używaną obecnie Zbrzeźnica. W drugim głosowaniu natomiast radni wystąpili z wnioskiem o połączenie miejscowości Długobórz Drugi i Długobórz Pierwszy i utworzenie jednej miejscowości o nazwie Długobórz.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie:
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2016-2019,
:: zmian w budżecie gminy na rok 2016,
:: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
:: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
:: likwidacji jednostki organizacyjnej gminy,
:: wyznaczenia Urzędu Gminy Zambrów jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe,
:: Statutu Gminy Zambrów,
:: ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
:: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Zambrów.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XXII sesji Rady Gminy Zambrów.
ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.