Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Jednomyślne obrady Rady Gminy Szumowo [retransmisja]
samorząd
25.11.2016 r., godz. 23.15

Nad 6 projektami uchwał pochylili się dzisiaj radni z Szumowa podczas XXII sesji Rady Gminy.

XXII sesja Rady Gminy Szumowo odbyła się dziś, 25 listopada w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestniczyło w niej 14 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej, radni jednogłośnie zatwierdzili 6 projektów uchwał.

Zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami radnych od stycznia 2017 roku zmniejszeniu ulegnie wysokość stawki podatku z 3,00 zł na 2,98 zł za 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Pozostałe stawki podatków od nieruchomości pozostają bez zmian i wynoszą:
:: od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,49 zł od 1 m² powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,35 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m² powierzchni,
:: od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,49 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,27 od 1 m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
:: od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podczas dzisiejszej sesji podjęto decyzję o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie stawek podatku od środków transportowych. Obniżeniu natomiast uległa średnia cena skupu żyta z 52,44 zł do 45,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szumowo w przyszłym roku.

Ponadto radni zatwierdzili trzy inne projekty uchwał. Dotyczyły one:
:: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miejscowości Zaręby Jartuzy,
:: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017,
:: przedłużenia obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Poza tym w czasie dzisiejszego spotkania poruszane były tematy m.in. budowy targowicy rolnej, problemów z bezdomnymi psami, remontów dróg Głębocz-Szumowo i Mroczki-Żochowo oraz ulicy Leśnej w Szumowie.

Poniżej retransmisja z XXII Sesji Rady Gminy Szumowo.
RN© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.