Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Jednogłośne obrady Rady Gminy Kołaki Kościelne [retransmisja]
samorząd
28.10.2016 r., godz. 22.00

Dwanaście projektów uchwał przyjęli jednogłośnie radni gminni podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne.

XVI sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne odbyła się dzisiaj, 28 października w budynku świetlicy wiejskiej. W obradach uczestniczyło 12 radnych.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Następnie radni wysłuchali informacji dotyczących działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym punktem dzisiejszych obrad było rozpatrzenie i przyjęcie dwunastu projektów uchwał. Dotyczyły one:
:: zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 
:: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
:: rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
:: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Gminy Kołaki Kościelne,
:: zmian uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
:: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne,
:: poboru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
:: wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,
:: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 roku,
:: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 rok,
:: nawiązania współpracy z Białorusią,
:: rozpatrzenia dwóch skarg na działalność wójta.

Ponadto radni zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, wyznaczonych podmiotów, w których wykonywana będzie praca społecznie użyteczna, a także złożonych oświadczeń majątkowych. Poza tym radni zapoznali się z informacją Wójta Gminy Szumowo o budowie wspólnego targowiska, a także rozpatrzyli podanie sołtysa oraz rady sołeckiej wsi Sanie Dąb.

XVI sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne zakończyła się uwagami i wolnymi wnioskami.  
BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.