Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
XX Sesja Rady Miasta [retransmisja]
samorząd
25.10.2016 r., godz. 22.10

Radni miejscy przyjęli program opieki nad zabytkami miasta Zambrów na lata 2016-2019 podczas XX Sesji Rady Miasta.

XX sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 25 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyło w niej 19 radnych.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Następnie radni zapoznali się z informacjami burmistrza z zakresu zarządzania miastem oraz interpelacjami, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta.

Podczas dzisiejszej sesji radni pochylili się nad jednym projektem uchwały, który został przyjęty jednogłośnie. Dotyczył on programu opieki nad zabytkami miasta Zambrów na lata 2016-2019.

- „Obowiązek uchwalenia programu opieki nad zabytkami wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Taki program obejmuje okres czterech lat. Poprzedni program został uchwalony w 2009 roku i obejmował lata 2009-2012, z czego wynika, że w latach 2013-2016 nie było żadnego programu na terenie miasta. Z tytułu uchwalenia bądź też nieuchwalenia tego programu nie ma żadnych sankcji. (…) Program podlegał uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Jest to materiał dosyć obszerny, z czego większość stanowi diagnozę stanu istniejącego, natomiast w dalszej części jest program działań, sposób realizacji i źródła finansowania.” - mówił Bogdan Kamiński, zastępca burmistrza.

Radni w trakcie sesji mieli okazję zapoznać się również z informacjami dotyczącymi stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, bezrobocia w powiecie zambrowskim z uwzględnieniem miasta za rok 2015, a także analiz oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

Sesja zakończyła się zapytaniami i wolnymi wnioskami.
BD© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.